آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 31 فروردین ماه هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 31 فروردین ماه هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

 52917176.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

   هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 30 فروردین ماه هتل بیلت مور گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 30 فروردین ماه هتل بیلت مور گرجستان

 95793836.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل بیلت مور گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 29 فروردین ماه هتل گلدن پالاس گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 29 فروردین ماه هتل گلدن پالاس گرجستان

 70549830.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل گلدن پالاس گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 28 فروردین ماه هتل آل پلازا گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 28 فروردین ماه هتل آل پلازا گرجستان

 94678994.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل آل پلازا گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 27 فروردین ماه هتل لایک گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 27 فروردین ماه هتل لایک گرجستان

 34887.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

             هتل لایک گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 26 فروردین ماه هتل هالیدی این گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 26 فروردین ماه هتل هالیدی این گرجستان

 22298381.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل هالیدی این گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 25 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 25 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

 117281912.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل عامری گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 22 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس (2)

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 22 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس

 87932869.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل آمباسادوری تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 24 فروردین ماه هتل اورسیا گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 24 فروردین ماه هتل اورسیا گرجستان

 111829002.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل اورسیا گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 23 فروردین ماه هتل گرین کویین گرجستان

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 23 فروردین ماه هتل گرین کویین گرجستان

 102380959.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل گرین کویین گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 22 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 22 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس

 87932869.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل آمباسادوری تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

آفری تور گرجستان نوروز 97 ورودی 21 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس

آفری تور گرجستان نوروز 97

ورودی 21 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس

 51311177.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل جی ان جی تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 20 فروردین ماه هتل پرفرنس هوالینگ گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 20 فروردین ماه هتل پرفرنس هوالینگ گرجستان

 72611720.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

        هتل پرفرنس هوالینگ گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 19 فروردین ماه هتل هالیدی این تفلیس

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 19 فروردین ماه هتل هالیدی این تفلیس

 22298047.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل هالیدی این تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 18 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 18 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

 117282666.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل عامری گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 17 فروردین ماه هتل اوراسیا گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 17 فروردین ماه هتل اوراسیا گرجستان

 111829002.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل اوراسیا گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 16 فروردین ماه هتل گریین کویین گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 16 فروردین ماه هتل گریین کویین گرجستان

 100012383.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل گریین کویین گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 15 فروردین ماه هتل آمباسادوری گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 15 فروردین ماه هتل آمباسادوری گرجستان

 87934307.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

هتل آمباسادوری گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 14 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 14 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس گرجستان

 51311141.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

      هتل جی ان جی تفلیس گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 13 فروردین ماه هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 13 فروردین ماه هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

 101840918.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

   هتل کورت یارد بای ماریوت گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 12 فروردین ماه هتل رادیسون بلو گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 12 فروردین ماه هتل رادیسون بلو گرجستان

 52209466.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل رادیسون بلو گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

قیمت تور گرجستان نوروز 97 ورودی 11 فروردین ماه هتل بیلت مور گرجستان

قیمت تور گرجستان نوروز 97

ورودی 11 فروردین ماه هتل بیلت مور گرجستان

 82130300.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل بیلت مور گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 10 فروردین ماه هتل گلدن پالاس گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 10 فروردین ماه هتل گلدن پالاس گرجستان

 70659061.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل گلدن پالاس گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 9 فروردین ماه هتل رادیسون بلو گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 9 فروردین ماه هتل رادیسون بلو گرجستان

 52208810.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل رادیسون بلو گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 8 فروردین ماه هتل آل پلازا گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 8 فروردین ماه هتل آل پلازا گرجستان

 95186222.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

             هتل آل پلازا گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 7 فروردین ماه هتل لایک گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 7 فروردین ماه هتل لایک گرجستان

125275628.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

                 هتل لایک گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 6 فروردین ماه هتل هالیدی این گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 6 فروردین ماه هتل هالیدی این گرجستان

22298036.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

          هتل هالیدی این گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 5 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 5 فروردین ماه هتل عامری گرجستان

117281889.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل عامری گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 4 فروردین ماه هتل اورسیا گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 4 فروردین ماه هتل اورسیا گرجستان

 

111828219.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل اورسیا گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 3 فروردین ماه هتل گریین کویین گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 3 فروردین ماه هتل گریین کویین گرجستان

5415415.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل گریین کویین گرجستان

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 2 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 2 فروردین ماه هتل آمباسادوری تفلیس

87934307.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل آمباسادوری تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی 1 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس

رزرو تور گرجستان نوروز 97

ورودی 1 فروردین ماه هتل جی ان جی تفلیس

51311141.jpg

 

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

 

مبدا پرواز

 

تهران، فرودگاه امام خمینی

 

نام هتل 

 

            هتل جی ان جی تفلیس

 

مدت اقامت

 

3 شب و 4 روز

 

پایه قیمت

 

تماس با بخش فروش

 

نام آژانس مجری تور

 

دایانا گشت

 

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000